Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική εξώστη
Κατοικία
Καλογερά 4

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1938
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Κωνσταντινίδης (μελέτη) ,Κυριάκος Γ. Χανιώτης (κατασκευαστής)
Διώροφο κτήριο εποχής μεσοπολέμου. Δείγμα μοντέρνου κινήματος.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014