Κατοικία
  • Πρόσθια όψη
  • Πλάγια όψη
  • Λεπτομέρεια εσωτερικού οροφής
  • Λεπτομέρεια εσωτερικού
  • Πίσω όψη
  • Πίσω όψη
Κατοικία
Σειλινού 7

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Ισόγειο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014