Κατοικία
  • Γενική άποψη του κτηρίου
  • Έρκερ
  • Θύρα εισόδου
Κατοικία
Ιθάκης 24

Τριώροφο εκλεκτικιστικό κτήριο του Μεσοπολέμου
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014