Κατοικία
  • Γενική άποψη του κτηρίου
  • Έρκερ
  • Θύρα εισόδου
Κατοικία
Δροσοπούλου 50

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Τριώροφο κτήριο του Μεσοπολέμου. Η εναλλαγή έρκερ και ανοιγμάτων δίνει πλαστικότητα στο κτήριο. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014