Κατοικία
  • Γενική άποψη (2014)
  • Γενική άποψη από την οδό Αναστασίου Τσόχα (2014)
  • Γενική άποψη από την οδό Αναστασίου Τσόχα (2014)
  • Γενική άποψη της εισόδου (2014)
  • Λεπτομέρεια της κύριας όψης (2014)
  • Λεπτομέρεια της βόρειας όψης (2014)
Κατοικία
Χρήστου Βουρνάζου 19

Διώροφο κτήριο με περίβολο, του ύστερου νεοκλασικισμού. Χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα. Κατοίκησε σε αυτό για ένα διάστημα η ηθοποιός Κυβέλη. Την δεκαετία 1970 ανακαινίστηκε και λειτούργησε ως εστιατόριο. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο (ΦΕΚ 357Β'/88).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014