Κατοικία με καταστήματα
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Γενική πλάγιας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
Κατοικία με καταστήματα
Κολοκοτρώνη 53-55

Τριώροφο κτήριο, νεοκλασικής μορφολογίας, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014