Κατοικία με καταστήματα
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Γενική κύριας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κτηρίου (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
Κατοικία με καταστήματα
Κολοκοτρώνη 45

Τριώροφο κτήριο νεοκλασικής μορφολογίας, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014