Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Γενική κύριας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
Κατοικία με κατάστημα
Κολοκοτρώνη 3-5

Τριώροφο νεοκλασικό κτήριο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014