Ξενοδοχείο "Πίνδαρος"
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Γενική κύριας όψης (2015)
  • Γενική κύριας όψης (2015)
  • Γενική πλάγιας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
Ξενοδοχείο "Πίνδαρος"
Σοφοκλέους 24

Τριώροφο νεοκλασικό κτήριο με τοξωτά ανοίγματα στο ισόγειο. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014