Ξενοδοχείο-Κτήριο Γραφείων
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Γενική πλάγιας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κτηρίου (2015)
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης (2015)
  • Γενική κύριας εισόδου (2015)
Ξενοδοχείο-Κτήριο Γραφείων
Ευπόλιδος 14

Πενταώροφο κτήριο, εκλεκτικιστικής μορφολογίας. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014