Κατοικία
  • Γενική κτηρίου (2017)
  • Γενική κύριας όψης (2017)
  • Γενική πλάγιας όψης (2017)
  • Γενική κύριας όψης (2017)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2017)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2017)
  • Λεπτομέρεια εξώστη (2017)
  • Γενική πλάγιας εισόδου (2017)
Κατοικία
Μουρούζη 16

Διώροφο νεοκλασικό κτήριο με υπόγειο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014