Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου (2017)
  • Γενική κτηρίου (2017)
  • Γενική κύριας όψης (2017)
  • Γενική έρκερ (2017)
  • Γενική κύριας εισόδου (2017)
  • Λεπτομέρεια κιγκλιδώματος (2017)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2017)
  • Γενική παραθύρου (2017)
  • Λεπτομέρεια έρκερ (2017)
  • Γενική εξώθυρας (2017)
Πολυκατοικία
Μουρούζη 10

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1934
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Σχεδιασμός Ι. Αξελός
Εξαώροφο κτήριο μοντέρνου κινήματος, χρονολογείται το 1934 κι έχει σχεδιασθεί από τον αρχιτέκτονα Ιωάννη Αξελό.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014