Κατοικία
  • Γενική κτηρίου (2017)
  • Γενική κύριας όψης (2017)
  • Γενική κτηρίου (2017)
  • Γενική πίσω όψης (2017)
  • Λεπτομέρεια πίσω όψης (2017)
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης (2017)
  • Λεπτομέρεια πίσω όψης (2017)
  • Γενική ανοίγματος (2017)
  • Γενική κύριας όψης (2017)
Κατοικία
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 18

Τριώροφο κτήριο με υπόγειο, νεοκλασικής μορφολογίας. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014