Κατοικία
 • Γενική κτηρίου (2014)
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2014)
 • Γενική πλάγιας όψης (2014)
 • Γενική κτηρίου (2014)
 • Λεπτομέρεια παραθύρου (2014)
 • Γενική εισόδου (2014)
 • Γενική εξώστη (2014)
 • Γενική ανοίγματος (2014)
 • Λεπτομέρεια εξώστη (2014)
 • Γενική αυλόθυρας (2014)
 • Γενική εσωτερικής αυλής (2014)
 • Γενική έρκερ (2014)
Κατοικία
Ζαΐμη 11

Τριώροφο κτήριο με υπόγειο και αυλή, εκλεκτικιστικής μορφολογίας. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014