Κατοικία
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
  • Γενική έκκεντρης εισόδου (2015)
  • Γενική κεντρικής εισόδου (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
  • Γενική παραθύρου (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
Κατοικία
Νοταρά 51

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Τριώροφο εκλεκτικιστικό κτήριο με αυλή. Σήμερα στο κτήριο στεγάζεται το Ιρλανδικό Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών. Χρονολογείται το διάστημα 1931-1935.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014