Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης (2014)
  • Γενική εξώστη (2014)
  • Γενική παραθύρου (2014)
  • Λεπτομέρεια εξώστη (2014)
Κατοικία
Ζαΐμη 48

Διώροφο κτήριο με υπόγειο νεοκλασικής μορφολογίας. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014