ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Στοιχεία κτηρίου
Διεύθυνση
Έτος Ανέγερσης
Τύπος Κτηρίου
Μορφολογικά στοιχεία
Αρχιτέκτονας / Μηχανικός
Όνομα εργολάβου
Υπάρχουν τα αρχικά σχέδια
Ναι
Όχι
Υπάρχουν παλιές φωτογραφίες κτηρίου
Ναι
Όχι
Όνομα
Έτος γέννησης
Τηλ Επικοινωνίας
Email
Αν θέλετε να μας στείλετε φωτογραφίες ή περισσότερα στοιχεία,
επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@monumenta.org
© MONUMENTA 2014